loading...
Sponser
0 3

Promocija stručnih izdanja Zavoda za zaštitu prirode

Zavod za zaštitu prirode Srbije predstaviće naučnu monografiju “Beloglavi sup”, autora Bratislava Grubača i publikaciju “Biljke od međunarodnog značaja u flori Srbije”, urednika Verice Stojanović, u ambijentu izložbene postavke fotografija “Priroda Srbije – 2014”, u utorak 10. marta 2015. godine sa početkom u 13:00, u galerijskom prostoru Ustanove kulture “Parobrod” (Kapetan Mišina 6a, Beograd).

s3

Monografija “Beloglavi sup“ daje celoviti prikaz biologije, ekologije, distribucije i zaštite beloglavog supa u svetu, sa detaljnim osvrtom na stanje u Evropi i na Balkanskom poluostrvu. Ne samo da je autor precizno prikazao životnu istoriju beloglavog supa, već je to uradio i u stilu iskusnog pisca, koji je sirove podatke iz stručnih i naučnih članaka pretočio u lako razumljiv tekst za svakog čitaoca.

Knjiga „Beloglavi sup“ može da posluži i početnicima na polju istraživanja ove vrste (i ptica grabljivica uopšte), ali i iskusnijim stručnim i naučnim radnicima, kao jedan nezamenljiv izvor informacija i prikaz trenutnog poznavanja biologije vrste u svetu. Finalna verzija knjige ima 127 visokokvalitetnih fotografija (65 autorovih), koje nadopunjuju tekst i prikazuju način života i problematiku zaštite beloglavih supova. Poseban doprinos su i dve originalne karte rasprostranjenja vrste u Evropi i svetu, zasnovane na novijim publikacijama, ali i na neobjavljenim podacima autorovih kolega, i zato verovatno predstavljaju najdetaljniji prikaz distribucije beloglavog supa.

s1

Dva poglavlja, „Faktori ugrožavanja i problemi zaštite“ i „Zaštita“ daju knjizi element koji podupire današnje međunarodne napore za očuvanje beloglavog supa. Za očekivanje je da će knjiga inspirisati generacije sadašnjih i budućih ornitologa i ljubitelja ptica da se „uhvate u koštac“ sa terenskim radom na populacijskoj ekologiji i zaštiti ugroženih vrsta ptica” (iz recenzije dr Metodije Velovski).

Publikacija “Biljke od međunarodnog značaja u flori Srbiji” svaku biljku od međunarodnog značaja (biljka koja se nalazi na nekom od četiri međunarodna propisa: Direktiva o staništima, Konvencija o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore i EU uredba o zaštiti divlje faune i flore i regulisanju njihove trgovine), prikazuje kroz kratak opis njene biologije i ekologije, prepoznavanja, faktora ugrožavanja i distribucije. Tekstualni deo prati fotografija i crtež vrste sa kartom rasprostranjenja. Ukupno je prikazano 70 vrsta biljaka i jedan rod.

s2

Publikacija je namenjena botaničarima da ih motiviše da istraživanju ovih vrsta posvete više pažnje, kao i svim korisnicima i zainteresovanim stranama za zaštitu ovih biljaka, kako bi proširili saznanja o biljkama koje rastu u njihovoj okolini, a o čijem očuvanju posebno brine Evropa. Knjiga je i jedna vrsta priručnika za lakše raspoznavanje vrsta na terenu, koji ima za cilj da svakog zainteresovanog upozna sa postulatima sistema Natura 2000, ciljem, funkcionisanjem i obavezama Srbije prema EU na ovom polju (iz predgovora urednika).

Izložba fotografija „Priroda Srbije 2014“ biće izložena u galerijskom prostoru Ustanove kulture „Parobrod“ u Beogradu u periodu od 10. marta do 17. marta 2015. godine.

]]>