Obrazovanje
Sada čitate
Uspostavljena Mreža praktičara za podršku predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Projekat “Uspostavljanje Mreže praktičara za podršku predškolskom vaspitanju i obrazovanju za 2016/2017. i 2017/2018. godinu“ realizovan je kao zajednička inicijativa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, UNICEF-a i Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Cilj Mreže praktičara je da doprinese unapređivanju kvaliteta i pravednosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, podrži razvoj kvalitetnih programa i politika i širenje dobre inovativne prakse među ustanovama, pruži podršku razvoju inkluzivne prakse na nivou predškolske ustanove/vaspitne grupe, kao i na lokalnom nivou.

Projektom je planirano da Ministarstvo u saradnji sa akademskim institucijama, zavodima i partnerima radi na jačanju profesionalnih kapaciteta 50 kandidata izabranih na osnovu javnog poziva. To je podrazumevalo analizu potreba za profesionalnim osnaživanjem, razvijanje i realizaciju programa izgradnje kapaciteta potencijalnih kandidata za Mrežu praktičara u skladu sa savremenim pristupima teoriji i praksi predškolskog vaspitanja i obrazovanja, aktuelnim nacionalnim i međunarodnim dokumentima obrazovne politike, kao i planiranim reformskim aktivnostima.

Kroz dosadašnje aktivnosti Projekta, sproveden je Javni poziv za uključivanje zainteresovanih lica u Mrežu praktičara za podršku predškolskom vaspitanju i obrazovanju za 2016/2017. i 2017/2018. godinu, obrazovana Komisija, sačinjeni kriterijumi i izvršena selekcija 50 kandidata, odnosno utvrđena Lista lica koja će biti uključena u dvogodišnji program obuke u prvoj fazi procesa formiranja Mreže praktičara. Takođe, izvršena je selekcija i angažovanje koordinatora Mreže praktičara i urađena analiza potreba za obukom izabranih lica i koncipiran Program izgradnje kapaciteta.

Od juna 2017. do februara 2018. godine realizovane su četiri obuke i jedan stručni susret praktičara sa ciljem horizontalnog učenja: “Savremena koncepcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja” (2-3.06. 2017.), “Horizontalno učenje – prostor i slika o detetu” (24. 11. 2017.), „Od teorijsko-vrednosnih polazišta do realnog programa“, (22. 12. 2017.), “Podrška praktičarima u vođenju promene u kontekstu dečjeg vrtića”(26-27. 01. 2018.), “Projektni pristup učenju” (28. 02. 2018.).

Rešenjem ministra broj: 612-00-00396/2018-07, od 8.06.2018. godine, program obuke „Uspostavljanje mreže praktičara za podršku predškolskom vaspitanju i obrazovanju“ stavljen je na listu programa od javnog interesa.

Između obuka, praktičari su imali zadatke koje su obavljali samostalno ili u malim grupama. Nakon svake obuke popunjavali su liste za evaluaciju čiji rezultati su korišćeni za koncipiranje naredne obuke i definisanje zadataka. Sačinjen je Izveštaj o evaluaciji Projekta i u dogovoru sa predstavnicima partnerskih institucija koncipirani finalni zadaci i objedinjeni prilozi kandidata koji dokumentuju njihovo angažovanje i učenje tokom projekta.

Na osnovu uvida u dokumentaciju o učešću i realizovanim zadacima kandidata u Mreži praktičara, predstavnici partnerskih institucija su konstatovali da su svi kandidati zadovoljili dogovorene kriterijume i redovno prisustvovali obukama.

Lista lica i prateća Odluka objavljeni su na sajtu ministarstva na linku http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/o-konkursi/

O autoru
TajmLajn