loading...
Sponser

Besplatni udžbenici za 2015/2016. – pitanja i odgovori

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je u sredu 11. marta, na svom sajtu spisak odgovara na najčešća pitanja vezana za novi sistem raspodele besplatnih udžbenika koji će se primanjivati za školsku 2015/2016. godinu. Knjige 0031.    Na koju adresu škole dostavljaju liste prijavljenih učenika? Da li u papirnoj ili elektronskoj formi? Škole, za sve učenike za koje je podnet obrazac sa odgovarajućim dokazima, unose podatke u jedinstvenu listu ( šablon dostavljen u prilogu dopisa). Svim roditeljima, odnosno starateljima učenika Škola treba da pruži neophodne informacije i omogućiti im da se prijave radi ostvarivanja prava na besplatne udžbenike. Dakle, na školama je da obezbede dostupnost Prijavnih obrazaca svim roditeljima, odnosno starateljima, koju odlučuju o tome da li će se i prijaviti. Škole liste prijavljenih učenika dostavljaju u elektronskoj formi nadležnim školskim upravama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Objedinjena tabela sa podacima na nivou školske uprave prosleđuje se Sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje – Grupi za poslove osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Nakon dobijanja preciznih podataka sa teritorije Republike Srbije, na osnovu objedinjenih tabela utvrdiće se precizan način raspodele raspoloživih sredstava,  rangiranje, i utvrđivanje pragova. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će, te dostaviti školama povratnu informacija o tome koji su učenici i po kom osnovu ostvarili pravo na besplatne udžbenike 2.    Da li škole prilažu dokumentaciju koju podnose roditelji, odnosno staratelji? Popunjene obrasce prijava, kao i priložene dokaze škole čuvaju u svojoj arhivi. Fotokopije u dokumentaciji ne moraju da budu overene. 3.    Da li je neophodna prijava prebivališta? Prijava prebivališta je neophodan dokaz za sve članove domaćinstva, odnosno za roditelje i decu, međutim, ukoliko jedan od roditelja nema prijavu prebivališta, to ne znači da učenik nema pravo na prijavu za besplatne udžbenike. 4.    Kako se prijavljuju učenici koji su u školskoj 2015/2016. godini prvi razred? Učenici koji će naredne školske godine, 2015/2016, biti prvi razred, prijavljivaće se prilikom upisa u školu. 5.    Da li u projektu „Besplatni udžbenici za školsku 2015/2016. godinu“ učestvuju sve osnovne škole, uključujući i škole za učenike sa smetnjama u razvoju i škole za osnovno obrazovanje odraslih? U projektu „Besplatni udžbenici za školsku 2015/2016. godinu“ učestvuju sve osnovne škole na teritoriji Republike Srbije, uključujući škole za učenike sa smetnjama u razvoju. Ovaj projekat se ne odnosi na škole za osnovno obrazovanje odraslih. 6.    Šta se smatra niskim primanjima? Škole, za sve učenike za koje je podnet obrazac sa odgovarajućim dokazima, unose podatke u jedinstvenu listu ( šablon dostavljen u prilogu dopisa). Na osnovu objedinjenih tabela vršiće se rangiranje, kao utvrđivanje pragova. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja proslediće školama povratnu informacija o tome koji su učenici ostvarili pravo na besplatne udžbenike, po metodologiji navedenoj u dopisu. Pojam niska primanja, fazi prikupljanja podataka, treba shvatiti uslovno. Shodno tome, potrebno je uvažiti sve prijavne obrasce  uz  koje su priloženi odgovarajući dokazi i na taj način, odnosno unošenjem podataka u tabelu, omogućiti učenicima da budu rangirani. 7.    Da li se prijave dostavljaju svim roditeljima bez obzira na socijalno-ekonomski status? Svim roditeljima, odnosno starateljima učenika Škola treba da pruži neophodne informacije i omogućiti im da se prijave radi ostvarivanja prava na besplatne udžbenike. Dakle, na školama je da obezbede dostupnost Prijavnih obrazaca svim roditeljima, odnosno starateljima, koju odlučuju o tome da li će se i prijaviti. 8.    Ko su članovi domaćinstva: roditelji i deca ili svi koji žive u domaćinstvu (baba i deda učenika i drugi)? Da li  se navode prihodi samo roditelja učenika ili svih članova  koji žive u zajedničkom domaćinstvu? Pod domaćinstvom, u smislu ovog obrasca, smatra se porodica. Dakle, roditelji/staratelji i deca. 9.    Da li za sve kategorije moraju da budu uneti podaci o ukupnim mesečnim primanjima domaćinstva? Za sve učenike, bez obzira na kategoriju, mora da bude popunjen prvi deo Obrasca, koji obuhvata podatke o školi i o učeniku/domaćinstvu. Dakle, popunjava se i rublika o mesečnim primanjima za sve kategorije učenika. 10.    Da li učenici koji ostvaruju pravo na besplatene udžbenike po osnovu više kategorija zaokružuju jednu ili više kategorija u Prijavnom obrascu i koju dokumentaciju dostavljaju? Za učenike koji ostvaruju pravo u više kategorija zaokružuju se sve kategorije po osnovu kojih ostvaruju pravo i samim tim prilaže se dokumentacija za sve zaokružene kategorije. 11.    Kako se prijavljuju porodice koje imaju poljoprivredna domaćinstva? Porodice koje imaju poljoprivredna domaćinstva prijavljuju se pod kriterijumom 1. i dostavljaju ista ona dokumenta koja dostavljaju prilikom dobijanja dečjeg dodatka, odnosno potvrdu iz Katastra da poseduju zemljište i potvrdu o tome da li je njihovo gazdinstvo aktivno. I ovde naglašavamo ulogu odeljenjskog starešine i učitelja prilikom prikupljanja dokumentacije po svim kategorijama, s obzirom da oni najbolje poznaju svoje učenike. 12.    Da li je potrebno tražiti i dokumenta koja nisu navedena na listi dokaza u uputstvu? Dokazi koje je za svaku od navedenih kategorija potrebno priložiti, navedeni su u uputstvu  koje je sastavni deo prijavnog obrasca. Shodno tome, osim navedenih, nije potrebno da tražite druga dokumenta. 13.    Ko garantuje tačnost podataka u rublici ukupna mesečna primanja za kategorije za koje nije, u tom smislu, predviđeno prilaganje dokaza? Roditelji, odnosno staratelji upisuju podatke u Prijavni obrazac i pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću potpisuju deo sa izjavom da su navedeni podaci potpuno tačni. To se odnosi i na podatak o ukupnim mesečnim primanjima. 14.    Šta se podrazumeva pod kategorijom 11 – učenici iz socijalno nestimulativnih sredina ili ostale osetljive kategorije? Učenici iz socijalno nestimulativnih sredina ili osetljive kategorije jesu učenici koji mogu da ostvare pravo na besplatne udžbenike, pri čemu mogu ali ne moraju nužno da pripadaju nijednoj od ostalih deset navedenih kategorija. Dakle, to su učenici  iz nepovoljnog socijalno-ekonomskog  miljea, među kojima mogu biti  pripadnici romske populacije iz nehigijenskih nasilja,  društveno marginalizovanih grupa, stanovnici nestimulativnih ruralnih područja  i slično. Za takve učenike potrebno je da škola, ceneći najbolji iteres učenika, a kojima je po pravilu podrška u ovom smislu i najpotrebnija, uvaži bilo koji dokaz, a koji bi mogao da potvrdi njihovu pripadnost ovoj kategoriji. To može da bude potvrda odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine, lokalne nevladine organizacije, izjava roditelja odnosno staratelja i slično.Polazeći od toga da škola najbolje poznaje svoje učenike, napominjemo da jedostavljenim dopisom naglašeno da je važno da učitelji i razredne starešine posebno obrate pažnju da li su se prijavili rodielji/staratelji  iz socijalno ugrošenih porodica. 15.    Da li škola vrši obračun ekvivalentnih primanja? Ekvivalentna primanja po članu domaćinstva se dobiju kao ukupna primanja podeljena sa sumom koeficijenata za svakog člana domaćinstva sa sledećim vrednostima: 1,0 za prvog roditelja, za drugog roditelja i za svako starije dete od 14 godina-0,5 i 0,3 za svako dete mlađe od 14 godina. Škola ne vrši obračun ekvivalentnih primanja. Lista prijavljenih učenika u koju škole unose podatke iz Prijavnih obrazaca, napravljena je u formi tabele koja sadrži formulu za izračunavanje ekvivalentnih primanja. Dakle, obračun ekvivalentnih primanja vrši se automatski, na osnovu unetih podataka. 16.    Koji je rok za prijavljivanje na nivou škole? Rok za prijavljivanje na nivou škola je produžen do 24.03.2015. godine. 17.    Kako se vrši odabir udžbenika na nivou škole? Stručna veća na nivou Škole će odabrati udžbenike za narednu školsku godinu. Roditelji će, uz pomoć razrednog starešine/učitelja, odabrati udžbenike u vrednosti do iznosa sredstava koji je za konkretnog učenika opredeljen   u okviru projekta “Besplatni udžbenici za školsku 2015/2016. godinu“ . 18.     Koji dokaz prilaže u okviru kategorije 5. Roditelj borac? Roditelj borac prilaže fotokopiju radne knjižice u koju je upisan radni staž za vreme boravka u ratu. 19.     U okviru kojih kategorija konkuriše samohrani nezaposleni roditelj? Samohrani nezaposleni roditelj zaokružuje kategorije 3. i 4. i prilaže odgovarajuću uputstvom predviđenu dokumentaciju. 20.    U okviru koje kategorije konkuriše roditelj koji je u postupku rauvoda braka i koji brine o deci? Ovaj roditelj zaokružuje kategoriju 4. Samohrani roditelj i prilaže odgovarajuće uverenje centra za socijalni rad o tome istom deca privremeno poverena na staranje. 21.    Koje potvrde PIO fond izdaje u slučaju zaposlenog roditelja? PIO fond izdaje svakom osiguraniku, uz ličnu kartu i odmah na šalteru potvrdu za zaposlenog roditelja o prijavi za penzijsko i invalidsko osiguranje –  1a, 2a, 4e i 5b.]]>